نام بازار بزرگ تهران و چلوکبابی شرف الاسلامی در کنار هم معنا پیدا میکند !

درباره چلوکباب شرف الاسلامی

 تجربه ای فراموش نشدنی از بهترین و اصیل ترین غذای ایرانی فقط در چلوکبابی شرف الاسلامی با قدمتی 80 ساله در بازار تهران ممکن است تجربه ای فراموش نشدنی از بهترین و اصیل ترین غذای ایرانی فقط در چلوکبابی شرف الاسلامی با قدمتی 80 ساله در بازار تهران ممکن است

 

حاج حسن شرف الاسلامی

1323-1400

هزار و سیصد و بیست و سه هزار چهارصد پیشکسوت و رئیس فقید شرکت تعاونی مصرف و اتحادیه صنف چلوکباب و چلوخورش تهران

آدرس شرف الاسلامی

شعبه اول : بازار تهران ، بازار بزرگ جلوخان مسجد امام خمینی 

شعبه دو : بازار تهران ، پانزده خرداد بعد از سبزه میدان روبروی بانک ملی

منو چلوکبابی شرف الاسلامی